Site icon Syndrom sztokholmski

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy „Syndrom sztokholmski”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu Internetowego mieszczącego się pod adresem: www.syndromsztokholmski.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Syndrom sztokholmski, kontakt: admin@syndromsztokholmski.pl (dalej: Administrator).
 2. Postanowienia Regulaminu oraz jego załączników w postaci m.in. Polityki Prywatności, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i jego załączników przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i do przestrzegania tych postanowień w okresie korzystania z Serwisu.
 4. Wszelkie dane osobowe przesłane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu podlegają Polityce Prywatności Serwisu, która stanowi integralną część Regulaminu. Ilekroć w Polityce Prywatności występują następujące terminy, należy przez nie rozumieć:

§2 Definicje

Określenia zapisane w Regulaminie i jego załącznikach wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

§3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis jest platformą ogólnodostępną i bezpłatną dla wszystkich Użytkowników Internetu.
 2. Serwis umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Administrator nie decyduje o treści przechowywanych danych i kręgu odbiorców danych, ani nie modyfikuje danych przekazanych do Serwisu.
 3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.  

§4 Użytkownicy Serwisu

 1. Wszyscy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu poprzez:
  1. zapoznawanie się z treściami dodanymi publicznie w Serwisie przez Moderatorów i innych Użytkowników,
  2. komentowanie – za pośrednictwem tekstu, emotikon i przez tworzenie ankiet – wszystkich treści opublikowanych w Serwisie. 

§5 Usługi Serwisu

 1. Użytkownicy mogą oceniać treści, oddając na nie pozytywny lub negatywny głos. Użytkownik może oddać tylko jeden głos na jedną treść. Zarówno głos pozytywny, jak i negatywny może być cofnięty. Liczba osób głosujących umieszczana jest na liście przy dodanej treści. Dodane treści mogą być także udostępniane z Serwisu na portale społecznościowe: Facebook, Instagram lub Twitter oraz udostępniane za pośrednictwem linku lub w wiadomości elektronicznej. 

§6 Prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora

 1. Użytkownicy zobowiązują się korzystać z funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając praw innych Użytkowników Serwisu i Administratora.
 2. Użytkownicy zobowiązują się nie wysyłać za pośrednictwem Serwisu materiałów i nie zostawiać komentarzy, których treść lub forma:
  1. jest obraźliwa, wulgarna lub nieprawdziwa;
  2. nawołuje do popełnienia przestępstwa;
  3. reklamuje lub promuje produkty lub usługi nienależące do Administratora lub należące do jego konkurencji;
  4. zawiera pornografię lub jest drastyczna;
  5. ma charakter spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  6. ma na celu wpływanie na Użytkowników, działanie na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  7. narusza polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, narusza dobra osobiste, popiera radykalne postawy społeczne lub głosi takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  8. nie jest związana z tematyką Serwisu.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 4. Administrator nie jest zobowiązany do weryfikacji dodawanych przez Użytkowników treści, komentarzy i danych, jednakże może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować ww. elementy umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza postanowienia Regulaminu.
 5. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczonych przez nich opisów, materiałów, komentarzy i godzą się, iż w razie naruszenia przez nich postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa i powzięcia takiej informacji przez Administratora, Administrator Serwisu jest upoważniony:
  1. usunąć treść, komentarz lub inny materiał, który narusza postanowienia Regulaminu lub może naruszać prawo;
  2. trwale lub czasowo zablokować Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.  
 6. Administrator może ujawnić dane Użytkownika naruszającego obowiązujące przepisy prawa organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, jeśli te nałożą na Administratora taki obowiązek.
 7. Udostępniając treści i materiały w Serwisie, w szczególności zdjęcia, grafiki, filmy, Użytkownik:
  1. oświadcza, że posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane w Serwisie i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  2. oświadcza, że poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora na potrzeby prowadzenia Serwisu i jego promocji oraz na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku – przez czas nieokreślony;
  3. wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku oraz innych zdjęć zamieszczonych przez siebie w Serwisie – na potrzeby prowadzenia Serwisu i jego promocji. Jeżeli opublikowane w Serwisie zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku.
  4. zobowiązuje się, że w przypadku skierowania przez podmioty trzecie roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw przez opublikowane przez Użytkownika treści i materiały lub do opublikowanych przez Użytkownika treści i materiałów lub wizerunku osobistego osób trzecich, złoży pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie, a w razie konieczności, wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane lub przekazane do Serwisu dane, treści i inne materiały, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika w ramach wiadomości elektronicznej.
 9. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że do stosownej reakcji Administratora, może być niezbędne zgłoszenie naruszenia przez Użytkownika.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z określonych usług oferowanych przez Serwis w sytuacji, gdy niemożność zrealizowania usługi wynika z braku połączenia urządzenia Użytkowników z siecią Internet lub braku aktualizacji oprogramowania na urządzeniu Użytkownika, z którego korzysta Serwis (przeglądarka, programy odtwarzające filmy, gify etc.).
 11. Użytkownik rozumie, że korzystając z Serwisu może mieć dostęp do zamieszczonych w nim treści, które według niego mogą być obraźliwe, nieprzyzwoite, niewiarygodne lub wątpliwej jakości. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu lub korzystanie z takich treści przez Użytkownika.
 12. Usługi świadczone przez Administratora mogą umożliwiać Użytkownikowi dostęp do odnośników do platform stron trzecich. Administrator nie wyraża poparcia dla jakichkolwiek Platform stron trzecich oraz nie ma nad nimi jakiejkolwiek kontroli. W związku z tym Administrator nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności powiązanej z Platformami stron trzecich. Użytkownik musi podjąć odpowiednie kroki, aby określić, czy wejście na Platformę strony trzeciej jest właściwym działaniem oraz chronić swoje dane osobowe i prywatność na tego rodzaju Platformach stron trzecich.
 13. Administrator zastrzega, że zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług w Serwisie może w przyszłości ulec zmianie. Administrator będzie informował Użytkowników, z odpowiednim wyprzedzeniem, o każdej zmianie w zakresie usług i jej przyczynach, w ten sposób, aby umożliwić Użytkownikom wyrażenie zgody na korzystanie ze zmienionych zasad funkcjonowania Serwisu bądź rezygnację z korzystania z Serwisu.
 14. Administrator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość, z w uzasadnionych przypadkach i w niezbędnym zakresie, funkcjonowanie Serwisu może zostać czasowo wstrzymane, w szczególności ze względów technicznych, modernizacji lub przyczyn niezależnych od Administratora.

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności, mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie wysłane Administratorowi pod adresem poczty elektronicznej: admin@syndromsztokholmski.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco odczytywane przez zespół obsługi Administratora i rozpatrywane w terminie 14 dni.
 4. W celu możliwie najszybszego zakończenia postępowania reklamacyjnego Użytkownik powinien określić zakres swoich oczekiwań związanych ze składaną reklamacją.
 5. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji.

§8 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu lub działalności Administratora, w tym w szczególności w przypadku:
  1. zmian w obowiązujących przepisach prawa,
  2. zmian w zakresie usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu (dodatkowe płatne i bezpłatne funkcjonalności, modyfikacja istniejących funkcjonalności)
 2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu przez Użytkownika, użytkownik będzie mógł bez konsekwencji zaprzestać z korzystania z Serwisu.

§10. Postanowienia Końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich akceptacji przez Użytkownika. Akceptacja Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki Regulaminu i zakres udzielanych Regulaminem zgód i upoważnień.
 2. Treść Regulaminu wraz z załącznikami jest dostępna nieodpłatnie w Serwisie w taki sposób, aby Użytkownik przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Regulamin może być także, w określonych przypadkach prawem przewidzianych, udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie Administratora.
 3. Administrator może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności Serwis sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie z wyjątkiem wyrażenia zgody dotyczącej przeniesienia danych osobowych Użytkownika.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Administratorem niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli jakikolwiek przepis jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on stosowany przez Administratora wobec Użytkownika będącego konsumentem.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Sądzie Polubownym przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Wszelkie spory między Użytkownikiem a Administratorem rozpoznaje – w przypadku, gdy Użytkownik nie jest konsumentem – sąd wyłącznie właściwy dla siedziby Administratora.
Exit mobile version